Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Tjänster Sök hemtjänst Bedömning Kostnader

 

Biståndsbedömning
De beslut om bistånd som fattas är myndighetsutövning mot enskild person.
Det innebär att en myndighet, t.ex. kommunen ensidigt kan bestämma om skyldigheter, rättigheter eller förmåner för kommuninvånarna.

De insatser som har sin grund i socialtjänstlagen beslutas i lagens mening av politiker men politikerna har delegerat mycket av beslutanderätten till tjänstemän, biståndshandläggare, som fattar beslut i deras ställe.

Hur bedömningen går till framgår av Vara kommuns riktlinjer för Biståndabedömning som finns på kommunens hemsida.


Rätten att överklaga
Om man är missnöjd med ett beslut om hjälp i hemmet och särskilt boende kan man överklaga det till Länsrätten.
Vill man överklaga ett sådan beslut kan biståndshandläggaren hjälpa till med det.